Lehoty revízií

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

  

Druh objektu a zariadenia  Lehota (roky) 6)  

 

a)  Elektrická inštalácia  

1. murovaná obytná a kancelárska budova - 5  

2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko - 3  

3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy - 2  

4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F ) - 2  

5. pojazdný a prevozný prostriedok - 1  

6. dočasná elektrická inštalácia 3) dočasná elektrická inštalácia )  - 0,5  

 

b)  Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny 4) 

1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru  2  

2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu  2 )  

3. ostatný objekt  5  

 

c)  Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny  - bleskozvody

1.hladina ochrany I a II  - 2  

2.hladina ochrany III a IV - 4  

3.objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu  - 1   

 

 B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia 

 

Vonkajšie vplyvy  Druh prostredia  - lehota (roky)  

AA4  základné - 5  

AA5  normálne - 5  

AA1 až AA3  studené - 3  

AA6  horúce - 3  

AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %  vlhké - 3  

AD3 až AD8  mokré - 1  

AF3  so zvýšenou koróznou agresivitou - 3  

AF4  s extrémnou koróznou agresivitou  - 1  

AE5 a AE6  prašné s nehorľavým prachom - 3  

AG2, AG3, AH2, AH3  s otrasmi - 2  

AL2  s biologickými škodcami  - 3  

BE2  pasívne s nebezpečenstvom požiaru  - 2  

BE3  pasívne s nebezpečenstvom výbuchu  - 2  

AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3  vonkajšie - 4  

AD2, AN2  pod prístreškom  - 4  

 

 Skúšky elektrických inštalácií v obytných budovách

Pravidelné skúšanie a prehliadka elektrickej inštalácie sa musí urobiť prie zmene vlastníctva alebo nájmu resp. v intervale nie dlhšom ako 10 rokov.