Revízie

Ponúkame Vašej organizácii zabezpečenie vykonania OPaOS (revízií) elektrických zariadení vysokého a nízkeho napätia, fotovoltaických elektrární, bleskozvodov a objektov s nebezpečenstvom výbuchu.

Údržbu a opravy energetických zariadení, správu trafostaníc.

Odborná prehliadka a Odborná Skúška (revízia) elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v zmysle vyhlášky 509/2008 Z.z. v rozsahu EZ-E-E1.0-A,B/OS

OPaOS sa vykonáva na elektrickej inštalácii vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Kontroluje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné, zásuvkové a technologické obvody, VN prípojka, VN transformátor, AC-DC inštalácia fotovoltaickej elektrárne, dátových a zabezpečovacích obvodov.

Revízie bleskozvodov, kontrola prepäťových ochrán

OPaOS je kontrola systému ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny vrátane merania prepäťových ochrán v rozvádzačoch.

Východiskové revízie

Odstránenie závad zistených pri revízii

Revízie elektrických spotrebičov, ručného náradia, el. strojov ( kávovary, počítače, ručné vŕtačky, žeriavy...)

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.  je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov, ako sú napr. pevné elektroinštalácie, spotrebiče používané pri administratívnych činnostiach ...

Revízie elektrických spotrebičov (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče, atď.) majú byť uskutočnené 1x za 24 mesiacov a kontrola týchto zariadení vykonaná 1x za 6 mesiacov. Revízie elektrického zariadenia (zásuvkové, svetelné obvody, atď.) v základnom prostredí sú povinné každých 5 rokov. V prípade ubytovacieho alebo školského zariadenia je revízia povinná každé 3 roky.

Revízie a údržba VN zariadenia trafostaníc a transformátorov, termovízia

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť OPaOS, vykonávať pravidelnú údržbu VN zariadení, kontrolu oleja v olejových transformátoroch. Údržbou a kontrolou sa dá predchádzať výpadkom elektriny resp. poškodeniam zariadení a následne nepriamym škodám na ziskoch  spôsobených prerušením dodávky el. energie.

Vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov

Povinnosťou  prevádzkovateľa elektrického zariadenia je vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov.