Energetika

Pre Vašu spoločnosť ponúkam na základe dlhoročných skúseností v energetike, optimalizáciu nákupu energií,  predaj energií,  starostlivosť o energetické zariadenia elektrické, plynové, tepelné a tlakové. 

 

Zabezpečenie energetických služieb:

 

 1. Dojednávanie a sledovanie odberových diagramov nákupu energií. (Pre nákup napr. elektriny je potrebné vedieť správne objednať množstvo elektrickej práce kWh a požadovaného výkonu kW pre dojednávané obdobie rozdelené na jednotlivé mesiace dni a pracovné zmeny. Je nutné vedieť včas vykonať úpravu odberového diagramu v závislosti na produkcii a zabezpečiť zníženie resp. zvýšenie objednaného množstva a týmto predchádzať prirážkam za prekročenie alebo neodobratie energie v rámci dojednanej tolerancie odberu). 
 2. Analyzovanie odberu s návrhmi na možné úspory s minimálnym zásahom do výrobných procesov.
 3. Správa energetických zariadení – prevzatie zodpovednosti  (sledovanie pravidelného vykonávania revízií, vykonávania pravidelnej údržby VN a NN zariadení trafostaníc, výmenníkových staníc tepla,  plynových a tlakových zariadení podľa predpisov výrobcu a týmto zabezpečiť spoľahlivosť dodávok médií a bezpečnosť zariadení). 
 4. Poradenstvo v oblasti regulácie odberu elektriny, kompenzácie resp. dekompenzácie podľa dojednaného odberového diagramu.
 5. V prípade zariadení na výrobu a rozvod tepla a plynu taktiež zabezpečenie všetkých náležitostí na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie ( prehliadky TNS, poistné armatúry, atesty, licencie na predaj médií....) 
 6. Vypracovanie návrhu úpravy diagramu odberu a po následnom konzultovaní, rokovať s dodávateľom el. energie o každom zvýšení alebo znížení odberu elektrickej práce alebo elektrického výkonu z dôvodu zmeny množstva a druhu vykonávaných prác voči plánu odberového diagramu el. energie a plánu el. výkonu, plánovaných aj neplánovaných odstávok zariadení. 
 7. Zabezpečovanie s TISR/TUV výkon úradných skúšok vyhradených zariadení technických – elektrických, tlakových a plynových.
 8. Zabezpečenie podkladov pre predaj energií a tepla v zmysle požiadaviek URSO (Regulačný úrad).
 9. Sledovanie pravidelného overovania (ciachovania) meracích zariadení.

 

Profesionálnu prax len v spoločnostiach so stredne vysokou a vyššou spotrebou energií: 

 

 • elektrická energia – nákup, predaj, starostlivosť o zariadenia NN a VN 22 kV, 6 kV
 • zemný plyn – nákup, predaj, starostlivosť o zariadenia NT, ST,VT
 • teplo – nákup, predaj, výroba tepla, starostlivosť o zariadenia výmenníkové stanice tepla, kotolne, rozvody